Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter
Du ska kunna känna dig bekväm med att dina och ditt barns personuppgifter hanteras på ett bra sätt av Trollhatten. Vi tillgodoser förskoleverksamhetens behov samtidigt som det uppfyller personuppgiftslagens krav på säkerhet och avgränsad användning.
Dina rättigheter och Trollhattens skyldigheter
Du har alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig eller ditt barn, se till att felaktiga uppgifter blir korrigerade och du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

I vissa fall kan vi begära in ett samtycke för personuppgiftsbehandling t.ex. dokumentationsintyg, sådana samtycken ska alltid gå att dra tillbaka. Det finns dock många fall där personuppgiftsbehandlingen vilar på en annan "rättslig grund" än det avtal som samtycket utgör. Rättslig grund kan exempelvis vara lagstadgade dokumentationskrav eller att hantering av medlemsuppgifter, som är helt nödvändiga för att få verksamheten att fungera, ett så kallat legitimt intresse.
Vi vill helst hantera dessa frågor i dialog med dig som anställd, medlem och förälder men rent formellt kan du även skicka en skriftlig begäran om registerutdrag till:
Föräldrakooperativet Trollhatten
Soldatgatan 38

723 45 Västerås

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Föräldrakooperativet Trollhatten ekonomisk förening, org.nr. 716 454 - 7544, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt.
Du har även rätt att lämna klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.
Trollhattens insamling av personuppgifter
Trollhatten samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du ansöker om plats för ditt barn eller anställning vid Trollhatten. Uppgifterna kan också komma från kommunens köadministreringssystem. Givetvis tar vi också emot andra typer av information som kan behöva hanteras av verksamheten, såsom beröm eller klagomål.

De två huvudsakliga ändamålen för personuppgiftsbehandling utgår givetvis från förskoleverksamheten och rollen som arbetsgivare. I och med att Trollhatten är ett föräldrakooperativ behöver vi även hantera vissa uppgifter rörande familjens medlemskap i föreningen och åtaganden såsom jour- och städ.
I förskoleverksamheten genereras personuppgifter såsom dokumentation, närvarouppgifter och ersättning (förskolepeng). För att skydda barnen och personalen finns även ytterligare krav på personuppgiftshantering såsom lagkrav på orosanmälningar till socialtjänsten, hantering av diskriminering/kränkande behandling och incident/tillbudsrapporter.

Dokumentation som rör anställningen är till exempel arbetsplaner, tjänstgöring, anställningsavtal, sjukintyg och personliga inloggningsuppgifter till system.

Tillgång till personuppgifter
Dina personuppgifter används av Trollhattens personal och Trollhattens personuppgiftsbiträden och i vissa fall Trollhattens styrelsemedlemmar som omfattas av sekretessförbindelse. Ett personuppgiftsbiträde är någon utanför verksamheten som har ett begränsat uppdrag att hantera personuppgifter för verksamhetens räkning, det fråntar dock inte Trollhattens ansvar. Vi använder exempelvis en digital tjänst där vi samlar dokumentation, där du som förälder också kan logga in och överblicka dina och ditt barns personuppgifter som finns lagrade där. Vi anlitar även en redovisningsbyrå för hantering av personalens löner. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Skydd av personuppgifter
Trollhatten ser över skyddsåtgärder och undviker onödig exponering av känsliga uppgifter mot internet som vi uppfattar utgör den största risken mot okontrollerad spridning eller förändring av dina eller ditt barns personuppgifter. Trollhatten arbetar därför med att kontinuerligt förbättra och identifiera de åtgärder som bidrar till ett tillräckligt skydd av dina eller ditt barns personuppgifter.

Radering av personuppgifter
Dataskyddsförordningen innehåller krav på lagringsminimering, dvs att uppgifter ska raderas när de inte längre används, samtidigt som lagar kan ställa krav på längre lagring, exempelvis gällande bokföring, i sådant fall gäller lagen framför dataskyddsförordningen.
Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2020-12-11

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång